English

Zápisy - Z klubových schůzí

Zápis z členské schůze Klubu chovatelů romanovských ovcí ye dne 16.11.2018 Starý Dvůr

Místo a čas konání: 16. listopadu 2018, Penzion Starý dvůr, Nové Dvory 90
Přítomni: dle prezenční listiny – přítomno 13 členů Klubu chovatelů romanovských ovcí
Hosté: Mareš, Víznerová, Vízner, Zychová, Blail, V. Čihánek

Program:
1. Zhodnocení výstav a činnosti Klubu v roce 2018
2. Volby výboru a předsedy Klubu
3. Plán činnosti na rok 2019
4. Přednáška důvody pro souběžné využití 2 plemeníků
5. Řešení odbytu jatečných jehňat
6. Různé

Průběh schůze:
1. Zhodnocení výstav a činnosti Klubu
Úvodem předseda Klubu p. Zajíček přivítal všechny přítomné na členské schůzi Klubu. Poté zhodnotil proběhlé výstavy a činnost Klubu v roce 2018. V tomto roce proběhly dvě výstavy.
Bučice – v letošním roce výstava v Bučici se stala velmi významnou. Klub chovatelů romanovských ovcí zde oslavil 20 let činnosti Klubu. Kromě výstavy, která prezentuje především bahnice s jehňaty, našli si členové Klubu i čas po výstavě na společné posezení a pobesedování nad uplynulými dvaceti lety činnosti.
Lysá nad Labem – výstava proběhla v areálu výstaviště v rámci výstavy Náš chov. V pátek odpoledne se uskutečnil ENT beranů s vyhlášením šampiona ENT. V průběhu soboty pak VI. Šampionát romanovských ovcí, s obvyklými kategoriemi zvířat a tradičním vyhlášením vždy prvních tří nejlepších jedinců. Pan Šlejtr napsal článek o průběhu výstavy do časopisu Náš chov (vyjde ve XII-2018). Rovněž článek vyjde ve Zpravodaji SCHOK.
V roce 2018 proběhly dvě členské schůze – Bučice, Nové Dvory. Výbor Klubu se sešel celkem dvakrát – Golčův Jeníkov a Kostelec nad Černými Lesy.
Pan Zajíček vyjádřil všem aktivním účastníkům proběhlých akcí poděkování.

2. Volby výboru a předsedy Klubu
Pan Zajíček oznámil členské schůzi ukončení 4letého funkčního období výboru a s tím spojenou volbu nového výboru a předsedy Klubu na další funkční období, délka následujícího funkčního období je v souladu se stanovami SCHOK.
Pan Zajíček zároveň oznámil své odstoupení z funkce voleného zástupce Klubu na RPKO. K uskutečnění voleb navrhl členské schůzi členy volební komise p. Šlejtra a p. Krátkého.
Volba volební komise
– PRO 13
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0
P. Šlejtr se jako předseda volební komise se ujal své funkce.
Volby proběhly tajným hlasováním na volebních lístcích.
Na promítacím plátně představil kandidáty do výboru Klubu jmenovitě.
Tomáš Čihánek
Libor Dobeš
Michaela Kvisová
Jiří Turek
Radek Zych
Celkem 5 kandidátů do výboru Klubu. Kandidáti vyjádřili souhlas s kandidaturou. Všichni kandidáti se krátce představili členům Klubu.

Výsledek voleb členů výboru Klubu:
Odevzdáno 13 hlasovacích lístků
Tomáš Čihánek 9 hlasů
Libor Dobeš 11 hlasů
Michaela Kvisová 10 hlasů
Jiří Turek 10 hlasů
Radek Zych 11 hlasů
Všichni kandidáti byli zvoleni za členy výboru.

Volba předsedy z členů výboru:
Na post předsedy Klubu kandidovala paní Michaela Kvisová.

Odevzdáno 13 hlasovacích lístků
Michaela Kvisová 11 hlasů
Předsedou Klubu byla zvolena paní Michaela Kvisová.

Volba člena RPKO za Klub chovatelů romanovských ovcí:
O kandidaturu se sám přihlásil nečlen klubu p. Vízner.
P. Šlejtr navrhl předsedkyni Klubu paní Kvisovou.
Proběhla krátká debata, zda nečlen SCHOK může kandidovat na tento post, pan předseda SCHOK V. Mareš přítomným oznámil, že to je možné.

Odevzdáno 12 hlasovacích lístků
Michaela Kvisová 5 hlasů
Jiří Vízner 7 hlasů
Členem RPKO za Klub byl zvolen Jiří Vízner.

3. Plán činnosti na rok 2019
Tohoto bodu se již ujala nově zvolená předsedkyně Klubu paní Kvisová.
Klub pořádá či se členové kubu již tradičně zúčastňují těchto výstav:
Národní výstava Brno
Tradiční jarní výstava v Bučici
Šampionát společně s ENT Lysá nad Labem
Otazník poslední roky visí nad Jarní klubovou výstavou v Bučici, předsedkyně tedy nejprve požádala přítomné členy Klubu o projevení vůle a příslibu, kdo se této Jarní výstavy v Bučici plánuje zúčastnit. Výstava Bučice – příslib předvedení zvířat projevilo veřejným hlasováním 11 přítomných, 1 proti, 1 se zdržel
Navržen termín výstavy, neděle 26.5.2019
PRO 12
PROTI 0
ZDRŽEL SE 1
Nově zvolený výbor Klubu se sejde ještě do konce roku 2018.

4.Přednáška – důvody pro souběžné využití 2 plemeníku
Výbornou přednášku si připravil p. Šlejtr, který za pomocí velmi poutavé prezentace přednesl problematiku využívání více plemeníků na stádě. O velkém zájmu o tuto problematiku svědčí, že během rozsáhlé přednášky dávali všichni přítomní bedlivý pozor.
Z přednášky vzešla rozsáhlá diskuse, z které vyplynulo, že i do budoucna je zapotřebí se více věnovat tématům v otázkách chovu a šlechtitelství a pokračovat v osvětě nejen mezi členy Klubu.

5. Řešení odbytu jatečných jednat
Všichni přítomní chovatelé se podělili se svými zkušenostmi s odbytem jatečných jehňat na svých farmách. Tyto zkušeností mohou být zajímavými podněty pro ostatní členy Klubu pro realizaci odbytu na jejich stádech.

6. Různé
V tomto bodu vystoupil předseda SCHOKu p. Mareš a poinformoval o činnosti SCHOKu. Pan Vízner ve svém příspěvku poděkoval za Klub p. Zajíčkovi za dosavadní předsednictví v Klubu a nově zvolené předsedkyni Klubu paní Kvisové popřál hodně úspěchu ve vedení Klubu v dalším období. Další podněty a dotazy nebyly vzneseny a předsedkyně Klubu paní Kvisová ukončila členskou schůzi.

Zapsal: Dobeš
Ověřila: Kvisová
21.11.2018 | Zaslat článek e-mailem | Vytisknout článek